Hanoi, My City: The Mid-Autumn Festival


The Mid-Autumn Festival is a harvest festival celebrated by ethnic Chinese and Vietnamese people. 
 ...
Trung Thu là Tết thiếu nhi
Cớ sao người lớn lại đi chơi nhiều
Chơi nhiều rồi lại làm liều
Làm nhiều rồi lại ra nhiều thiếu nhi 

Comments