Posts

Không đại diện cho điều gì

Trong ván cờ cuộc đời, chỉ là một quân Pháo bạc mà thôi.